Hit Counter
Hit Counter
แบบจำลอง1

บอร์ดกสิน


 

 

   
 
 
 

ธรรมสถานสุวรรณาภา
---------------------------------------------------

ตั้งอยู่ที่บ้านท่าหนอง ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

          ครั้งหนึ่ง คุณอาภาได้มีโอกาสเข้าอบรมศาสตร์แห่งสุวรรณโคมคำ และเกิดศรัทธา ปสาทะในพระคณาจารย์สุวรรณโคมคำ จนกลางปี ๒๕๔๗ มีความคิดจะถวายที่ดินที่จังหวัดพิษณุโลกแก่พระคณาจารย์สุวรรณโคมคำ เพื่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา จึงไปปรึกษาครอบครัว ทุกคนต่างก็อนุโมทนายินดีในความคิดนี้ แล้วได้นำความประสงค์ดังกล่าวมาบอกแก่พระคณาจารย์สุวรรณโคมคำ
          พระคณาจารย์สุวรรณโคมคำเห็นความตั้งใจของคุณอาภา จึงศึกษาและพูดคุยกันในรายละเอียด แล้วนำเรื่องนี้ไปปรึกษาครูบาอาจารย์ พร้อมกันนั้นได้ปรึกษาและชักชวนบุคคลที่รักและนับถือกันทั้งในส่วนของพระภิกษุและฆราวาสมาร่วมงาน เพราะเห็นว่างานครั้งนี้ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว เมื่อทีมงานพร้อมเพรียงแล้วก็ยกคณะเดินทางไปดูพื้นที่จริงที่จังหวัดพิษณุโลก

          ทีมงานได้พบว่า พื้นที่นี้เป็นสถานที่งดงาม ตั้งอยู่ในภูมิประเทศอันดี เหมาะแก่การศึกษาปฏิบัติธรรม ทางคณะจึงตกลงใจรับพื้นที่นี้ไว้ และกำหนดสร้างเป็นธรรมสถานเป็นสถานปฏิบัติธรรมแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ
          เนื่องจากคณะทำงาน ไม่ต้องการให้สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เกิดขึ้นโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และตายไปพร้อมความสิ้นสุดของบุคคลนั้น คณะผู้ก่อตั้งจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ให้บริหารจัดการสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้โดยคณะบุคคลในนามมูลนิธิ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนสืบไปภายหน้า
          ขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้ร่วมก่อตั้งทุกท่าน และขออุทิศผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ในการจัดตั้งธรรมสถานแห่งนี้ให้กับบรรพชนของพุทธศาสนาทุกคน บูรพาจารย์สุวรรณโคมคำทุกท่าน ชาวไทยทั้งประเทศ มนุษยชาติทั้งหมด ตลอดจนสรรพชีวิตทั้งหลายทั้งปวงทั่วสากลจักรวาล และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ร่วมกับบรรพชนของพุทธศาสนา บูรพาจารย์ทั้งปวง รวมถึงทวยเทพเทวาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งสิ้น จงร่วมกันปกป้องรักษาให้ธรรมสถานแห่งนี้อยู่รอดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และจงดลบันดาลให้ธรรมสถานแห่งนี้รุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญ

ประตูทางเข้าธรรมสถานสุวรรณาภา จ.พิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๔

ธรรมสถานฯ
ธรรมสถานสุวรรณาภาแจกพันธ์ตระไคร้หอม รอบที่ 3
366 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-05-29 19:05:57
กราบนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าอบรมรัตตัญญูรุ่นที่ 3
434 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-05-25 09:51:33
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนบวชเนกขัมมะ ณ ธรรมสถานสุวรรณาภา
433 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-05-25 09:46:46
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเป็นเจ้าภาพหล่อรูปเหมือนสมเด็จศรีศรัทธา ณ ธรรมสถานสุวรรณาา
499 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-05-25 09:32:05
ธรรมสถานสุวรรณาภาเป็นเจ้าภาพยกย่อฟ้าศาลาการเปรียญของวัดบ้านท่าหนอง
483 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-04-10 14:23:32
อ่านต่อทั้งหมด>>

 

 
Copyright © komcome.com All rights reserved. :
Powered by Phumpinyo W.