Hit Counter
Hit Counter
แบบจำลอง1

บอร์ดกสิน


 

 

   
 
 
 

Facebook

รายะเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร...รายละเอียดของการสร้างพระกสิณดินพุทธภูมิ
ประกาศทางมูลนิธิ
  ประกาศ (ฉบับที่ 5) เรื่อง การแอบอ้างและการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิสุวรรณโคมคำ
  ประกาศ (ฉบับที่ 4) เรื่อง การเปิดกิจกรรมของมูลนิธิสุวรรณโคมคำ
  อ่านต่อทั้งหมด>>

นานาสารพันข่าว
มูลนิธิสุวรรณโคมคำเดินทางไปแสวงบุญ ตามรอยบูรพาจารย์ และสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในดินแดนบูรพาจารย์สุวรรณโคมคำ
มูลนิธิสุวรรณโคมคำได้มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ ภิกษุณี และสามเณรนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา...
กิจกรรมถวายพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขะด้วยการพยากรณ์และปฏิบัติธรรม...
มูลนิธิสุวรรณโคมคำจัดมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตร ถวายมุทิตาสักการะมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
มูลนิธิสุวรรณโคมคำปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง, ประดิษฐานสมเด็จพระสังฆราชสุโขทัย และมอบทุนการศึกษา ...  
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในมงคลสมัยเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี
พิธีเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธา (สมเด็จพระสังฆราชแห่งสุโขทัย บูรพาจารย์วิชชาสุวรรณโคมคำ)
  อ่านต่อทั้งหมด>>

บทความวิชาการ
เสียงจากชาวร๊อค ที่ศึกษาวิชชาสัตตาภิธรรม โหราศาสตร์แนวพุทธ (คุณปุ๊บปั๊บ)
737 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2014-08-29 01:49:57
เสียงสะท้อนเพื่อแบ่งปัน วิชชาร้อยดอกไม้ (คุณเก๋)
549 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2014-08-29 01:16:21
ความเห็นเรื่องโหราศาสตร์แนวพุทธ
826 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2014-04-22 21:34:44
สมเด็จเกี่ยว พระมหาเถระแห่งสงฆ์ไทย
1150 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-09-07 08:56:52
นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันท้าพิสูจน์โหราศาสตร์แนวพุทธ
1518 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-07-09 11:14:01
อ่านต่อทั้งหมด>>

เว็บบอร์ดของเรา
ขอเชิญลูกหลานปฏิบัติเฉลิมพระเกียรติในหลวง พัฒนาตน และถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี ในวันที่ ๕ ๖ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
337 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2014-11-28 21:05:53
ข่าวสารงานทอดผ้าป่าส่งเสริมกิจกรรมมูลนิธิสุวรรณโคมคำ
302 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2014-08-29 00:27:35
ขอเชิญร่วมพิธีอมาวสี สวดมนต์ ขอพร อ้อนจันทร์ มหาวันมงคล
546 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2014-04-22 11:30:05
พิธีไหว้พระบรมครูฯ รุ่นหนึ่งทศวรรษ (แห่งการทำความดี) 16 ก.พ.57
547 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2014-03-03 16:45:27
กำหนดสอบวิชชาทักษามหาราช
685 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2014-02-26 21:21:13
อ่านต่อทั้งหมด>>


บอร์ดกสิณ
“พลังกสิณ พลังจิตตานุภาพ” ความเห็นที่ปรึกษานักการเมือง
678 phumpinyo
ปรับปรุงเมื่อ 2014-04-22 21:59:39
ฝรั่งท้าพิสูจน์กสิณกรรมฐาน ณ มูลนิธิสุวรรณโคมคำ
1723 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-06-12 09:40:21
เดชกสิณ (เตโชกสิณ) กสิณที่ทำให้มีเดช
2840 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-01-12 23:03:42
วิชชากสิณ ตามที่ปรากฏในพงษาวดารสยาม
1298 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2013-01-08 22:02:46
อาจารย์ที่สมควรเป็นอาจารย์กสิณ
2415 komcome
ปรับปรุงเมื่อ 2012-10-05 23:39:32
อ่านต่อทั้งหมด>>


ติดต่อมูลนิธิสุวรรณโคมคำ (โพธิสามต้น) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-465-4406, 08 -7713-5416 komcome2554@gmail.com
 
Copyright © komcome.com All rights reserved. :
Powered by Phumpinyo W.