Hit Counter
Hit Counter
แบบจำลอง1

บอร์ดกสิน


 

 

   
 
หลักสูตรกรรมจักร (จักราศี)
 

          ศึกษาการดำเนินไปของกรรม ได้แก่ กรรมทางกาย  กรรมทางวาจา และกรรมใจ สัมพันธ์กับโลกภายนอกผ่านสัญลักษณ์ดาวที่คำนวณได้  มุ่งศึกษาวิบากกรรมและการปรับพฤติกรรมด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เนื้อหา:
          - นิยาม ๕ ประการ
          - การผูกดวงกรรมจักรโดยละเอียด
          - ราศีวิภาค ตติยราศี ลัคนากับราศี
          - จักรราศีกับกัมชรูป (ร่างกาย รูปพรรณ  เพศ)
          - ครหวิภาค  ธาตุ  และพระเคราะห์สัมพันธ์
          - มาตรฐานดาวเคราะห์ หลักการพยากรณ์
          - หลักการคำนวณและสัมพันธ์จุติ ปฏิสนธิ กุศลวิบาก อกุศลวิบากในดวง
          กรรมจักร
          - ตรียางค์ – นวางค์ – ฤกษ์ และการคำนวณฤกษ์ในดวงชาตา
          - ความหมายของภพ และการสัมพันธ์ภพในดวงกรรมจักร
          - เกณฑ์ต่างๆ ลัคนาจร และการใช้ลัคนาจร
          - การพยากรณ์ชาตากำเนิดและชาตาจร
          - การวางฤกษ์แบบสุวรรณโคมคำ
          - การแก้ไขกรรมเก่าและวิธีสร้างกรรมใหม่แบบสุวรรณโคมคำ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

          ๑. เพื่อรักษาองค์ความรู้เรื่องการพยากรณ์และดาราศาสตร์อันเป็นภูมิปัญญาของชนชาติไทยเอาไว้
          ๒. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมผ่านการคำนวณในลักษณ์ต่าง ๆ
          ๓.  เพื่อให้เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไร้แก่นสารของชีวิตผ่านผลการคำนวณ
          ๔. เพื่อเป็นเวทีในการศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านภูมิปัญญาโบราณที่สืบสานกันมาอย่างยาวนาน
          ๕.เพื่อให้เห็นคุณค่าของชีวิต ว่าสามารถพัฒนาตนและสังคมไปสู่ความเจริญได้

 
 
Copyright © komcome.com All rights reserved. :
Powered by Phumpinyo W.